تیم فوتبال خیبر خرم آباد بازنده تفکرات نادرست فراز کمالوند شد. تفکراتی که هم در زمین فوتبال و هم در بیرون زمین فوتبال باعث شده همه چیز دست به دست هم دهد تا خیبر روز به روز ضعیفتر شود. شما ببینید در مسابقات خیبر آیا هیجانی وجود دارد تیم همیشه با تفکرات دفاعی وارد زمین می شود و کمترین موقعیت گل را ایجاد می کنند.

ضمنا مشاور فراز کمالوند به مهندس عبدی که تیم را مثل کولی‌ها این ور و اون ور برد با اینکه هزینه زیادی در شهر خرم آباد کردند تا زمین اردوگاه کامل شود و بیت المال زیادی صرف تیم شد همه جا به اسم خیبر و برای خیبر بودجه گرفته شد ولی با مشاوره غلط تیم به مشهد برده شد.

متاسفانه مسوولین هم نیومدن بگویند که از بیت المال برای این تیم هزینه شده و نباید از استان خارج شود. به هر حال در این چند سال خیبر آهنگهای با ملودی بالا و پایین نواخت و همه شهر و استان با آن رقصیدن ولی آخر سر با نامهربانی که از طرف مربی تیم ایجاد شد حق دیدن بازی‌ها از جوان و طرفداران فوتبال شهر گرفته شد. به هر حال با اینکه مسعود عبدی برای این تیم هزینه کرده باید این را بداند که این تیم سرمایه استان بوده چون بخاطر این تیم بقیه فوتبال استان ضرر دیدند و هر چه بود کمک به خیبر شد ولی این وسط جوانان شهرمان سرشان بی کلاه مانند از این جهت که تیم جولانگاه مربیان و بازیکنانی شد که با واسطه ها و غیر واسطه به تیم آمدن ولی بازیکنان و مربیان خوب شهر و استان از تیم راننده شدند و در حقیقت یک سرخوردگی در بین بازیکنان و مربیان بومی ایجاد کرد. نتیجه اینکه تیم قربانی مشاوره اشتباه شد و در اصل با توجه به فضایی که در اختیار تیم از سوی مسوولین قرار گرفته است بایستی از بازیکنان و مربیان این استان در کمال احترام استفاده می شد.